ĐẶC SẢN TÂY NGUYÊN
32.000
30.000
30.000
20.000
15.000
25.000
30.000
ĐẶC SẢN TRÁI CÂY
45.000
45.000
30.000
20.000
100.000
15.000
THẢO DƯỢC
300.000
90.000
240.000